Periode pendaftaran online untuk santri baru sampai tanggal
29 Syawal 1443 H. / 30 Mei 2022 M.


Pelaksanaan ujian masuk:
04-18 Dzulqo'dah 1443 H. / 04-18 Juni 2022 M.
PENERIMAAN SISWA/SANTRI BARU Madrasah Hidayatul Mubtadiin

INFO ZONASI TA. 1443-1444 H/2022-2023 M

Pada tahun ajaran 1443-1444 H/2022-2023 M diberlakukan zonasi bagi siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin kelas III dan IV Ibtidaiyah di lima Pondok Cabang:

Pondok Lirboyo II

Cabang Turen Malang

Siswa Dari :
Jawa Tengah

Pondok Lirboyo IV

Cabang Santren Kota Blitar

Siswa Dari :
Jawa Timur Selain Kota/ Kabupaten Kediri dan Luar Jawa Selain Pulau Sumatera

Pondok Lirboyo V

Cabang Majalengka

Siswa Dari :
Jawa Barat
Jabodetabek
Banten

Pondok Lirboyo VII

Cabang Wonosalam Demak

Siswa Dari :
Jawa Tengah

Pondok Lirboyo XVI

Cabang Mesuji Lampung

Siswa Dari :
Pulau Sumatera
Bangka Belitung
Kep. Riau
Menggunakan sistem dan kurikulum MHM Pondok Lirboyo Pusat;
Siswa yang dinyatakan naik kelas V Ibtidaiyah, melanjutkan studi ke MHM Lirboyo Pusat;

Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran bisa dilakukan langsung di pondok cabang, pondok induk atau via online

process shape

Pondok Induk

Pendaftaran di buka mulai tanggal 13 Syawal 1443 H

Kontak :

0851 6285 1925

process

Via Online

Pendaftaran di buka mulai tanggal 01 Syawal 1443 H

Melalui Link :

lirboyo.id

ALUR PENDAFTARAN ONLINE

PENERIMAAN SISWA/SANTRI BARU MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN

icon
Memilih Kelas

Calon Santri di berikan pilihan untuk memilih jenjang pendidikan yang di dalamnya terdapat Informasi Kurikulum dan Materi Ujian sebagai acuan untuk Calon Santri untuk menentukan jenjang pendidikan.

icon
Form Pengisian Data Diri

Berisi Kolom Untuk Mengisikan data diri Calon Santri, informasi pendidikan sebelumnya, data orang tua dan wali santri.

icon
Penempatan Santri

Setelah form pengisian data diri selesai, penempatan Calon Santri disesuaikan berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan Madrasah Hidayatul Mubtadiin yang mengacu pada data diri Calon Santri.

icon
Verifikasi E-mail dan Password Login

Verifikasi dilakukan supaya calon santri bisa login yang selanjutnya terdapat menu cetak bukti pendaftaran yang digunakan untuk proses daftar ulang.

Pilih rencana pendaftaran jenjang pendidikan Anda.

Baca dengan teliti materi ujian dan kurikulum pendidikan dalam penentuan pemilihan jenjang pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah (kelas I)

TINGKAT KELAS I s.d IV IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

KURIKULUM TINGKAT KELAS I IBTIDAIYAH

 • CTBQ An-Nahdliyah
 • Ilmu Tauhid I
 • Hidayatul Mubtadi' I
 • Fasholatan I
 • Ilmu Akhlaq I
 • Ta'limul Lughah I
 • Bahasa Indonesia I
 • Bahasa Daerah I
 • Matematika I
 • PKN I
 • Terampil Menulis Arab dan Pegon I

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Ii)

TINGKAT KELAS I s.d IV IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

KURIKULUM TINGKAT KELAS II IBTIDAIYAH

 • CTBQ An-Nahdliyah
 • Ilmu Tauhid II
 • Hidayatul Mubtadi' II
 • Fasholatan II
 • Ilmu Akhlaq II
 • Ta'limul Lughah II
 • Bahasa Indonesia II
 • Bahasa Daerah II
 • Matematika II
 • PKN II
 • Terampil Menulis Arab dan Pegon II

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Iii

TINGKAT KELAS I s.d IV IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

KURIKULUM TINGKAT KELAS III IBTIDAIYAH

 • Al-Qur'an
 • Tauhid Jawan
 • Hidayatul Mubtadi' III
 • Fasholatan III
 • Tarikh Nabi Muhammad SAW
 • Ngudi Susilo
 • Ro'sun Sirah
 • Bahasa Indonesia III
 • Bahasa Daerah III
 • Matematika III
 • PKN III
 • Pegon I

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Iv)

TINGKAT KELAS I s.d IV IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

KURIKULUM TINGKAT KELAS IV IBTIDAIYAH

 • Al-Qur'an
 • Hidayatul Mubtadi' IV
 • Fasholatan IV
 • Zadul Mubtadi' I
 • Nadhmul Akhlaq Alala
 • Bahasa Arab Dasar
 • Tarikh Anbiya'
 • Isra' Mi'raj
 • Bahasa Indonesia IV
 • Bahasa Daerah IV
 • Matematika IV
 • PKN IV
 • Pegon II

Madrasah Ibtidaiyah (kelas V)

MATERI UJIAN TINGKAT KELAS V

Ujian Tulis :

 • Tauhid (Zadul Mubtadi' I);
 • Imla' (pegon)
 • Fiqh (Hidayatul Mubtadi' IV)

Ujian Lisan :

 • Fasholatan lengkap;
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat al-Kafirun);
 • ‘Aqo`id 50.

KURIKULUM TINGKAT KELAS V IBTIDAIYAH

 • Al-Qur'an
 • Al-Arba'in An- Nahdliyah
 • Safinatun Naja
 • Nadhmul Mathlab
 • Fathur Rohman
 • Zadul Mubtadi' II
 • Ta'limul Lughah al- Arobiyah
 • Nadhom al-Ajurumiyah Jawan
 • Bahasa Indonesia V
 • Bahasa Daerah V
 • Matematika V
 • PKN V
 • Ke-NU-an I
 • Pegon III

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Vi)

MATERI UJIAN TINGKAT KELAS VI

Ujian Tulis :

 • Fiqh (Safinatun Naja);
 • Tauhid (Zadul Mubtadi' II)
 • Imla' (pegon)
 • Nazhom al-Ajurumiyah Jawan

Ujian Lisan :

 • Uji Fasholatan lengkap;
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat al-Quraisy);
 • ‘Aqo`id 50.

KURIKULUM TINGKAT KELAS VI IBTIDAIYAH

 • Al-Qur'an
 • Mukhtarul Hadits as- Syarif
 • Tanwirul Hija
 • Al-‘Awamil al-Jurjani
 • Al-Amtsilah at- Tashrifiyah
 • ‘Aqidatul Awam
 • Qo'idah Natsar
 • Hidayatus Shibyan
 • Matnu Al-Ajurumiyah
 • Ke-NU-an II
 • PKN VI

Madrasah Tsanawiyah

MATERI UJIAN TINGKAT KELAS I TSANAWIYAH

Ujian Tulis : 

 • Shorof (Qo'idah Natsar);
 • Nahwu (Matnu al-Ajurumiyah);
 • Imla' (pegon)

Ujian Lisan : 

 • Tashrif mulai bab I s.d. VI;
 • Uji Fasholatan lengkap;
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat at-Takatsur);
 • ‘Aqo`id 50;

KURIKULUM TINGKAT TSANAWIYAH

 • al-Qur'an (al-Qur'an),
 • Hadits (Bulughul Maram, al-Arbain an-Nawawiyah),
 • Ilmu Tauhid (as-Sanusiyah, Khoridatul Bahiyyah, Matnu Ibrohim al-Bajuri),
 • Ilmu Tajwid (al-Jazariyah, Tuhfatul Athfal),
 • Ilmu Fiqh (Fathul Qorib', Uyunul Masail lin-Nisa', Sullamut Taufiq),
 • Ilmu Nahwu (al-'Amrithi, Fushul Fikriyah, al-Ajurumiyah), 
 • Ilmu Shorof (al-Maqsud, al-Qowa'idus Shorfiyah, al-Amtsilah at-Tashrifiyah, al-I'lal), 
 • Ilmu Akhlaq (at-Tahliyah, Washoya, Taisirul Khollaaq), 
 • Ilmu Imla' (Qowaidul Imla'), Aswaja (Pedoman ke-NU-an), 
 • Tarikh (Tarikh al-Hawadits, Maslak al-Muhtajin, Fath al-Mubin),
 • Administrasi (Organisasi dan Administrasi), 
 • Muhafadhoh, 
 • Akhlaq,
 • Imla'.

Madrasah Aliyah

MATERI UJIAN TINGKAT KELAS I ALIYAH

Ujian Tulis : 

 • Nahwu (Nazhom al-‘Amrithi);
 • Shorof (Nazhom al-Maqshud dan al-Amtsilah at-Tasrifiyah);
 • Imla' (arab)

Ujian Lisan : 

 • Fiqh (membaca Fathul Qarib);
 • Hafalan Nadhom Alfiyah Ibn Malik 350 bait;
 • Uji Fasholatan lengkap;
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat as-Syams);
 • ‘Aqo'id 50.

KURIKULUM TINGKAT ALIYAH

 • Tafsir (Tafsirul Jalalain), 
 • Ilmu Tafsir (Itmam ad-Dirayah), 
 • Hadits (Riyadlus Sholihin), 
 • Ilmu Hadits (al-Baiquniyah, al-Qowaidul Asasiyah fi Ilmi Hadits), 
 • Ilmu Tauhid (Ummul Barohin, Kifayatul 'Awam, Jauharoh at-Tauhid), 
 • Ilmu Fiqh (Fathul Mu'in), 
 • Ushul Fiqh (Lubbul Ushul, Tashilut Thuruqot, Mabadi' Ushul Fiqh wa Qowaidihi, al-Waroqot), 
 • Ilmu Mawarits ('Uddatul Farid), 
 • Ilmu Nahwu (Alfiyah Ibnu Malik, Qawa'idul I'rob, al-I'rob), 
 • Ilmu Akhlaq (Ta'limul Muta'allim)
 • Ilmu Balaghah (al-Jauharul Maknun), 
 • Ilmu Mantiq (Sullamul Munawraq), 
 • Ilmu Arudl (Mandhumah al-'Arudl wal Q.), 
 • Qoidah
 • Fiqhiyah (al-Faro'idul Bahiyah), 
 • Tarikh (Manaqib A.A.), 
 • Muhafadhoh,
 • Akhlaq, 
 • Imla'.

Ma'had Aly (marhalah Ula)

MATERI UJIAN TINGKAT MA'HAD ALY (MARHALAH ULA)

Ujian Tulis:

 • Balaghah (Al-Jauharul Maknun)
 • Nahwu Shorof (Alfiyah Ibn Malik)
 • Ushul Fiqh (Lubbul Ushul)
 • Imla’ (arab)

Ujian Lisan:

 • Fiqh (membaca Fathul Mu'in)
 • Hafalan Al Qur'an Juz 1
 • Hafalan Hadits Jami'ul 'Ulum wal Hikam (Al Hadits Al-Awal s.d Al Hadits Al Khomis wal 'Isyrun)
 • Fasholatan lengkap
 • 'Aqo'id 50

KURIKULUM MARHALAH ULA

 • Tafsir (Muhtashor Tafsir Ayatil Ahkam)
 • Ilmu Tafsir (At-Tahbir)
 • Hadits (Tahdzibut Targhib Wat Tarhib)
 • Ilmu Hadits (Alfiyah Suyuthi)
 • Hadits Ahkam (‘Umdatul Ahkam)
 • Ilmu Tauhid (Mafahim YA)
 • Ilmu Fiqh (Al-Mahalli)
 • Fiqh Muwathonah (Fikih Kebangsaan)
 • Ushul Fiqh (Syarhu Jam’il Jawami’)
 • Qoidah Ushuliyah wa Fiqhiyah (Muhtashor min Qowa’idul ‘Alla’i wa Kalaamil Asnawi)
 • Ilmu Akhlaq (Mauidhotul Mu'minin , Salalimul Fudlola')
 • Aswaja (Risalah Aswaja, Kawakibul Lama’ah)
 • Ilmu Balaghah (‘Uqudul Juman)
 • Ilmu Falak (Tashilul Amtsilah)
 • Muhafadhoh
 • Akhlaq
 • Imla

Ma'had Aly (marhalah Tsaniyah)

MATERI UJIAN TINGKAT MA'HAD ALY (MARHALAH TSANIYAH)
Ujian Tulis :

 • Fikih Kebangsaan (2 Soal Uraian)

Ujian Lisan :

 • Membaca Kitab Kanzurroghibin (Syarh Al Mahali Alal Minhaj)
 • Munaqosyah Fikih Kebangsaan
 • Psikotest
 • Hafalan Al-Qur’an 3 juz (untuk mahasantri baru yang bukan lulusan Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo)
 • Hafalan 150 Hadits Kitab Jami’ul Ulum wal Hikam (untuk mahasantri baru yang bukan lulusan Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo)

KURIKULUM MARHALAH TSANIYAH

 • Tafsir (Rowa'iul Bayan)
 • Ilmu Tafsir (Al-Itqon Fi Ulum Al-Qur'an)
 • Hadits (Syarah Umdatul Ahkam )
 • Ilmu Hadits (Muqoddimah ibn Sholah)
 • Fiqh Muwathonah (Fiqhul Muwathonah Nasjul Wi'am Wata'shilil Wahdah al ijtima'iyah, Fiqhul Muwathonah Nasyru Rahmatil Islam, Fiqhul Muwathonah Al Jihad wa Wathoniyatu Ghoiril Muslim)
 • Ushul Fiqh (Al-Kaukab As-Sathi')
 • Qoidah Ushuliyah wa Fiqhiyah (Qowaidul Ahkam)
 • Ilmu Akhlaq (Metode Penelitian)
 • Metode Penelitian (Metode Penelitian)
 • Sejarah (Sejarah Peradaban Islam)
 • Sosiologi (Sosiologi)
 • Psikologi (Psikologi Islam)
 • Filsafat (Pengantar Filsafat Islam)

Madrasah I'dadiyah (persiapan)

TINGKAT I'DADIYAH TANPA UJIAN

KURIKULUM TINGKAT I'DADIYAH

 • al-Qur'an (al-Qur'an),
 • Hadits (al-Arbain an-Nawawiyah, al-Arbain an-Nahdliyah, Mukhtarul Hadits as-Syarif),
 • Ilmu Tauhid (Matnu as-Sanusiyah, Matnu Ibrohim al-Bajuri, 'Aqidatul 'Awam),
 • Ilmu Fiqh (Fathul Qorib, Sullamut Taufiq, Safinatun Naja),
 • Ilmu Nahwu (al 'Amrithi, al-Ajurumiyah, al-'Awamil),
 • Ilmu Shorof (al-Maqshud, al-Amtsilah at-Tashrifiyah, al-Qawa'id as-Shorfiyah, al-I'lal, Qoidah Natsar),
 • Ilmu Akhlaq (at-Tahliyah, Taisirul Khollaaq, Nadhmul Mathlab),
 • Ilmu Tajwid (Tuhfatul Athfal, Hidayatus Shibyan),
 • Ilmu Imla' (Qowa'idul Imla'),
 • Kitabah (Pintar Menulis Arab dan Pegon),
 • Imla',
 • Muhafadhoh,
 • Akhlaq.