PSSB MHM Lirboyo TA. 2024-2025 (Khusus Putra)

Pendaftaran Online

10 April - 12 Mei 2024 / 01 Syawal - 03 Dzulqo'dah 1445 H

Registrasi Ujian Masuk (offline) : 28 April - 12 Mei 2024 / 19 Syawal - 03 Dzulqo'dah 1445 H

Download Brosur MHM TA. 2024-2025

Zonasi MHM Pondok Cabang Lirboyo

INFO ZONASI TA. 2024-2025

Siswa baru yang mendaftar/ diterima di kelas III dan IV Ibtidaiyah, sekolahnya bertempat di Pondok Cabang Lirboyo sesuai zonasi daerahnya :

Pondok Lirboyo IV

Cabang Santren Kota Blitar

Siswa Dari :
Jawa Timur Selain Kota/ Kabupaten Kediri dan Luar Jawa Selain Pulau Sumatera

Pondok Lirboyo V

Cabang Majalengka

Siswa Dari :
Jawa Barat
Jabodetabek
Banten

Pondok Lirboyo VII

Cabang Wonosalam Demak

Siswa Dari :
Jawa Tengah

Pondok Lirboyo XVI

Cabang Mesuji Lampung

Siswa Dari :
Pulau Sumatera
Bangka Belitung
Kep. Riau
Pendaftaran dan Ujian Masuk kelas III-VI Ibtidaiyah bisa dilakukan di Pondok Cabang
Kelas III dan IV Ibtidaiyah diselenggarakan di semua cabang zonasi, Kelas V Ibtidaiyah diselenggarakan di cabang Santren Blitar dan Majalengka.

tata cara Pendaftaran

Calon Siswa baru harus daftar dan mengisi data diri secara online dan mencetak formulir. Formulir harus diserahkan pada saat registrasi ujian masuk di Pondok Lirboyo Pusat atau di Pondok Cabang Zonasi

process shape

Pondok Cabang Zonasi

Daftar langsung ke kantor Cabang mulai tanggal 28 April 2024 M./ 19 Syawal 1444 H.

Kontak Pondok Cabang:

Blitar : 0812 3451 1886 Majalengka : 0813 2123 3457 Demak : 0819 0387 5064 Mesuji : 0813 1971 1910

process shape

Pondok Lirboyo Pusat

Daftar di Kantor MHM melalui Himpunan Pelajar mulai tanggal 28 April 2024 M./ 19 Syawal 1445 H.

Kontak :

0851 6285 1925

process

Online

Daftarkan diri dengan mengisi formulir di bawah ini

Melalui Link :

lirboyo.id

ALUR PENDAFTARAN ONLINE

PENERIMAAN SANTRI/ SISWA BARU MADRASAH HIDAYATUL MUBTADIIN

icon
Pilih Kelas Sesuai Kemampuan

Pilihlah kelas sesuai dengan kemampuan dengan mempertimbangkan Kurikulum dan Materi Ujian Masuk (Siswa akan ditempatkan di kelas yang sesuai dengan kemampuannya).

icon
Isi Data Diri

Isi data diri berdasarkan Kartu Keluarga (KK), informasi pendidikan sebelumnya, data orang tua dan wali santri.

icon
Verifikasi email dan Password Login

Buka email dan klik verifikasi akun pendaftaran. Simpan akun dan password untuk login dan mengecek ulang kevalidan data diri.

icon
Cetak Formulir Pendaftaran

Cetak lembar bukti pendaftaran dan bawa ke pondok pesantren untuk registrasi Ujian Masuk.

FORMULIR PENDAFTARAN

Baca dengan teliti materi ujian dan kurikulum pendidikan dalam memilih kelas

Harap memilih kelas sesuai dengan kemampuan

Madrasah Ibtidaiyah (kelas I)

KELAS I IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

 • CTBQ An-Nahdliyah
 • Ilmu Tauhid I
 • Hidayatul Mubtadi' I
 • Fasholatan I
 • Ilmu Akhlaq I
 • Ta'limul Lughah I
 • Terampil Menulis Arab dan Pegon I
 • Bahasa Indonesia I
 • Bahasa Daerah I
 • Matematika I
 • PKN I

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Ii)

KELAS II IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

 • CTBQ An-Nahdliyah
 • Ilmu Tauhid II
 • Hidayatul Mubtadi' II
 • Fasholatan II
 • Ilmu Akhlaq II
 • Ta'limul Lughah II
 • Bahasa Indonesia II
 • Bahasa Daerah II
 • Matematika II
 • PKN II
 • Terampil Menulis Arab dan Pegon II

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Iii

KELAS III IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

 • Al-Qur'an
 • Tauhid Jawan
 • Hidayatul Mubtadi' III
 • Fasholatan III
 • Tarikh Nabi Muhammad SAW
 • Ngudi Susilo
 • Ro'sun Sirah
 • Bahasa Indonesia III
 • Bahasa Daerah III
 • Matematika III
 • PKN III
 • Pegon I

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Iv)

TINGKAT KELAS IV IBTIDAIYAH TANPA UJIAN

 • Al-Qur'an
 • Hidayatul Mubtadi' IV
 • Fasholatan IV
 • Zadul Mubtadi' I
 • Nadhmul Akhlaq Alala
 • Bahasa Arab Dasar
 • Tarikh Anbiya'
 • Isra' Mi'raj
 • Bahasa Indonesia IV
 • Bahasa Daerah IV
 • Matematika IV
 • PKN IV
 • Pegon II

Madrasah Ibtidaiyah (kelas V)

Ujian Tulis :

 • Tauhid (Zadul Mubtadi' I)
 • Imla' (pegon)
 • Fiqh (Hidayatul Mubtadi' IV)

Ujian Lisan :

 • Fasholatan lengkap
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat al-Kafirun)
 • ‘Aqo`id 50
 • Al-Qur'an
 • Al-Arba'in An- Nahdliyah
 • 'Aqidatul 'Awam
 • Safinatun Naja
 • Nadhmul Mathlab
 • Fathur Rohman
 • Zadul Mubtadi' II
 • Ta'limul Lughah al- Arobiyah
 • Nadhom al-Ajurumiyah Jawan
 • Bahasa Indonesia V
 • Bahasa Daerah V
 • Matematika V
 • PKN V
 • Ke-NU-an I
 • Pegon III

Madrasah Ibtidaiyah (kelas Vi)

Ujian Tulis :

 • Fiqh (Safinatun Naja)
 • Tauhid (Zadul Mubtadi' II)
 • Imla' (pegon)
 • Nazhom al-Ajurumiyah Jawan

Ujian Lisan :

 • Uji Fasholatan lengkap
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat al-Quraisy)
 • ‘Aqo`id 50
 • Al-Qur'an
 • Mukhtarul Hadits as- Syarif
 • Tanwirul Hija
 • Al-‘Awamil al-Jurjani
 • Al-Amtsilah at- Tashrifiyah
 • ‘Aqidatul Awam
 • Qo'idah Natsar
 • Hidayatus Shibyan
 • Matnu Al-Ajurumiyah
 • Ke-NU-an II
 • PKN VI

Madrasah Tsanawiyah

Ujian Tulis : 

 • Shorof (Qo'idah Natsar)
 • Nahwu (Matnu al-Ajurumiyah)
 • Imla' (pegon)

Ujian Lisan : 

 • Tashrif mulai bab I s.d. VI
 • Fasholatan lengkap
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat at-Takatsur)
 • ‘Aqo`id 50

KELAS I TSANAWIYAH

 • al-Qur'an
 • Hadits (al-Arbain an-Nawawiyah)
 • Ilmu Tauhid (Matnu Ibrohim al-Bajuri)
 • Ilmu Tajwid (Tuhfatul Athfal)
 • Ilmu Fiqh (Sullamut Taufiq)
 • Ilmu Nahwu (al-Ajurumiyah)
 • Ilmu Shorof (al-Qowa'idus Shorfiyah, al-Amtsilah at-Tashrifiyah, al-I'lal), 
 • Ilmu Akhlaq (Washoya)
 • Aswaja (Pedoman ke-NU-an)
 • Tarikh (Fath al-Mubin)

Madrasah Aliyah

Ujian Tulis : 

 • Nahwu (Nazhom al-‘Amrithi)
 • Shorof (Nazhom al-Maqshud dan al-Amtsilah at-Tasrifiyah)
 • Imla' (arab)

Ujian Lisan : 

 • Fiqh (membaca Fathul Qarib)
 • Hafalan Nadhom Alfiyah Ibn Malik 350 bait
 • Fasholatan lengkap
 • Surat-surat pendek (mulai surat an-Naas s.d. surat as-Syams)
 • ‘Aqo'id 50

KELAS I  ALIYAH

 • Tafsir (Tafsirul Jalalain)
 • Hadits (Riyadlus Sholihin)
 • Ilmu Hadits (al-Qowaidul Asasiyah fi Ilmi Hadits)
 • Ilmu Tauhid (Jauharoh at-Tauhid)
 • Ilmu Fiqh (Fathul Mu'in)
 • Ushul Fiqh (Mabadi' Ushul Fiqh wa Qowaidihi, al-Waroqot)
 • Ilmu Nahwu (Alfiyah Ibnu Malik, Qawa'idul I'rob, al-I'rob)
 • Ilmu Akhlaq (Ta'limul Muta'allim)
 • Tarikh (Manaqib Aimmatil Arba'ah)

Ma'had Aly (marhalah Ula)

Ujian Tulis:

 • Balaghah (Al-Jauharul Maknun)
 • Nahwu Shorof (Alfiyah Ibn Malik)
 • Ushul Fiqh (Lubbul Ushul)
 • Imla’ (arab)

Ujian Lisan:

 • Fiqh (membaca Fathul Mu'in)
 • Hafalan Al Qur'an Juz 1
 • Hafalan Hadits Jami'ul 'Ulum wal Hikam (Al Hadits Al-Awal s.d Al Hadits Al Khomis wal 'Isyrun)
 • Fasholatan lengkap
 • 'Aqo'id 50
 • Tafsir (Muhtashor Tafsir Ayatil Ahkam)
 • Ilmu Tafsir (At-Tahbir)
 • Hadits (Tahdzibut Targhib Wat Tarhib)
 • Ilmu Hadits (Alfiyah Suyuthi)
 • Hadits Ahkam (‘Umdatul Ahkam)
 • Ilmu Tauhid (Mafahim YA)
 • Ilmu Fiqh (Al-Mahalli)
 • Fiqh Muwathonah (Fikih Kebangsaan)
 • Ushul Fiqh (Syarhu Jam’il Jawami’)
 • Qoidah Ushuliyah wa Fiqhiyah (Muhtashor min Qowa’idul ‘Alla’i wa Kalaamil Asnawi)
 • Ilmu Akhlaq (Mauidhotul Mu'minin , Salalimul Fudlola')
 • Aswaja (Risalah Aswaja, Kawakibul Lama’ah)
 • Ilmu Balaghah (‘Uqudul Juman)
 • Ilmu Falak (Tashilul Amtsilah)

Ma'had Aly (marhalah Tsaniyah)

Ujian Tulis :

 • Fikih Kebangsaan (2 Soal Uraian)

Ujian Lisan :

 • Membaca Kitab Kanzurroghibin (Syarh Al Mahali Alal Minhaj)
 • Munaqosyah Fikih Kebangsaan
 • Psikotest
 • Hafalan Al-Qur’an 3 juz (untuk mahasantri baru yang bukan lulusan Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo)
 • Hafalan 150 Hadits Kitab Jami’ul Ulum wal Hikam (untuk mahasantri baru yang bukan lulusan Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo)
 • Tafsir (Rowa'iul Bayan)
 • Ilmu Tafsir (Al-Itqon Fi Ulum Al-Qur'an)
 • Hadits (Syarah Umdatul Ahkam )
 • Ilmu Hadits (Muqoddimah ibn Sholah)
 • Fiqh Muwathonah (Fiqhul Muwathonah Nasjul Wi'am Wata'shilil Wahdah al ijtima'iyah, Fiqhul Muwathonah Nasyru Rahmatil Islam, Fiqhul Muwathonah Al Jihad wa Wathoniyatu Ghoiril Muslim)
 • Ushul Fiqh (Al-Kaukab As-Sathi')
 • Qoidah Ushuliyah wa Fiqhiyah (Qowaidul Ahkam)
 • Ilmu Akhlaq (Metode Penelitian)
 • Metode Penelitian (Metode Penelitian)
 • Sejarah (Sejarah Peradaban Islam)
 • Sosiologi (Sosiologi)
 • Psikologi (Psikologi Islam)
 • Filsafat (Pengantar Filsafat Islam)

Madrasah I'dadiyah (persiapan)

.

 • al-Qur'an
 • Hadits (al-Arbain an-Nawawiyah, al-Arbain an-Nahdliyah, Mukhtarul Hadits as-Syarif)
 • Ilmu Tauhid (Matnu as-Sanusiyah, Matnu Ibrohim al-Bajuri, 'Aqidatul 'Awam)
 • Ilmu Fiqh (Fathul Qorib, Sullamut Taufiq, Safinatun Naja)
 • Ilmu Nahwu (al 'Amrithi, al-Ajurumiyah, al-'Awamil)
 • Ilmu Shorof (al-Maqshud, al-Amtsilah at-Tashrifiyah, al-Qawa'id as-Shorfiyah, al-I'lal, Qoidah Natsar)
 • Ilmu Akhlaq (at-Tahliyah, Taisirul Khollaaq, Nadhmul Mathlab)
 • Ilmu Tajwid (Tuhfatul Athfal, Hidayatus Shibyan)
 • Ilmu Imla' (Qowa'idul Imla')
 • Kitabah (Pintar Menulis Arab dan Pegon)