NO NO. REG # NAMA LENGKAP L/P TINGKAT KELAS Keterangan STATUS
NO NO. REG NAMA LENGKAP JK TINGKAT KELAS KETERANGAN STATUS
  202404000049 MOCH SHOBAKHUL WALDI RAHMATULLOH L KELAS V
  202404000053 MOCH SHOBAKHUL WALDI RAHMATULLOH L KELAS V
  202404000064 SUNAN JHAGAD ALAMSYAH L KELAS V
  202404000119 NURIL IKHSAN L KELAS V
  202404000141 MUHAMMAD RAKHA KHOIRUL ANAM L KELAS V
  202404000155 FAKHRUROJI L KELAS V
  202404000193 MOH. NAZRIL ALGHIFARI ARSY L KELAS V
  202404000230 MOHAMAD AZKA MUBAROK L KELAS V