NO NO. REG # NAMA LENGKAP L/P TINGKAT KELAS Keterangan STATUS
NO NO. REG NAMA LENGKAP JK TINGKAT KELAS KETERANGAN STATUS
  202404000049 MOCH SHOBAKHUL WALDI RAHMATULLOH L KELAS V
  202404000053 MOCH SHOBAKHUL WALDI RAHMATULLOH L KELAS V
  202404000064 SUNAN JHAGAD ALAMSYAH L KELAS V
  202404000119 NURIL IKHSAN L KELAS V
  202404000141 MUHAMMAD RAKHA KHOIRUL ANAM L KELAS V
  202404000155 FAKHRUROJI L KELAS V
  202404000193 MOH. NAZRIL ALGHIFARI ARSY L KELAS V
  202404000230 MOHAMAD AZKA MUBAROK L KELAS V
  202404000262 AHMAD ABDUL BAAQII AL HUSAIN L KELAS V
  202404000263 IBNU HABIB HAFIDULLUTHFI L KELAS V
  202404000325 CUCHU CAHYANINGTYAS L KELAS V
  202404000378 WAFIQ NURIL FAHMI L KELAS V
  202404000383 ARYA YUDHISTIRA MAULANA L KELAS V
  202404000385 MUHAMAD BUDI PRATAMA L KELAS V
  202404000386 MUHAMMAD KHOIRI RAFFAEL L KELAS V
  202404000391 TIRTA ALSYAFA PUTRA YAZA L KELAS V
  202404000396 MUHAMMAD SHILNA FIRDAUS ARDHABILLY L KELAS V
  202404000398 BILFAQIH ALIYAN FACHRI AHMAD L KELAS V
  202404000401 MUHAMMAD FAIRUZ QOLBY L KELAS V
  202404000422 WILDAN MAULANA ROSYADI L KELAS V
  202404000425 OKTA AGUNG NUGROHO L KELAS V
  202404000431 AHMAD JABBAR SOLIHIN L KELAS V
  202404000435 NASRULLOH IKHBAR ACHMAD L KELAS V
  202404000437 MUHAMMAD WAHYU NURESA L KELAS V
  202405000016 MOCH.ALVIN MALIK IBRAHIM L KELAS V
  202405000211 MUHAMMAD ABDULLAH L KELAS V
  202405000212 MUHAMMAD ABDULLAH L KELAS V
  202405000213 MUHAMMAD MAULIDAN L KELAS V
  202405000389 FADIL LATIF MUSTOFA L KELAS V
  202405000490 M 'ALY KHIDIRAZKIYA' L KELAS V
  202405000503 ZIDNI FAWAIDAL GHINA L KELAS V
  202405000566 AHMAD HUSAINI L KELAS V
  202405000632 REINALDY VINN MOESLEM L KELAS V
  202405000696 MOHAMMAD KHOIRUN NIAM L KELAS V
  202405000701 MUHAMMAD FAIQ MUJTABA L KELAS V
  202405000719 SONY SETIAWAN L KELAS V
  202405000889 NOVAL KURNIAWAN L KELAS V
  202405000891 M REZA SAIFULLAH WACHID L KELAS V
  202405000908 MUHAMMAD MAHRUS ULFI L KELAS V
  202405000955 MUHAMMAD UBAID AL FATIH L KELAS V
  202405000972 ASKA ALWI GHORBI L KELAS V
  202405000997 MUHAMMAD ADIM SOFKHAL JAMIL L KELAS V
  202405001246 NUR AHMAD RAMADHAN L KELAS V
  202405001247 MUHAMMAD IZZUDDIN KHOLILI L KELAS V
  202405001249 NUR AHMAD RAMADHAN L KELAS V
  202405001317 MUHAMMAD AMIN DIMYATHI L KELAS V
  202405001376 ARZA AMARUDIN L KELAS V
  202405001485 MUHAMMAD ARSY NUR ROHMAN L KELAS V
  202405001488 AHMAD FAHMI MUSTHOFA L KELAS V