NO NO. REG # NAMA LENGKAP L/P TINGKAT KELAS Keterangan STATUS
NO NO. REG NAMA LENGKAP JK TINGKAT KELAS KETERANGAN STATUS
  202104000002 ABDURRAHMAN ZAKKI L KELAS V
  202104000021 KHOIRUL ANAM L KELAS V
  202105000017 AHMAD SAEPUL BAHRI L KELAS V
  202105000019 MOHAMMAD AVIN MAULANA L KELAS V
  202105000027 ACHMAD FAIZ SHOMADANI L KELAS V
  202105000033 MOHAMMAD AVIN MAULANA L KELAS V
  202105000044 ASO ARDIYANSAH L KELAS V
  202105000047 MUHAMMAD 'AZIZ 'ABDULLAH L KELAS V
  202105000082 MUHAMMAD RAFLY SAYFULLAH L KELAS V
  202105000085 MUHAMMAD ABID ALWY L KELAS V
  202105000100 MUHAMMAD NAJIHUL AMRI L KELAS V
  202105000127 MUHAMMAD ZADIT TAQWA L KELAS V
  202105000144 MUHAMMAD LABIB FIKRI MUZAKKY L KELAS V
  202105000156 MUHAMMAD SYAMSUL MA'ARIF L KELAS V
  202105000177 MUHAMMAD BAHRUL HAFIDZ L KELAS V
  202105000190 MUHAMMAD JUNDI AL-FATH L KELAS V
  202105000221 AHMAD RAIHAN BASYARAHIL L KELAS V
  202105000223 M.CAHYADI ALIF ROMADON L KELAS V
  202105000232 MOHAMAD YA'LU L KELAS V
  202105000241 MARCELLO AMAL AL-GHOZALY L KELAS V
  202105000245 RIZKI AKBAR RAMADAN L KELAS V
  202105000270 MUHAMMADUN L KELAS V
  202105000286 MUHAMMAD HAIDAR ASNAWI L KELAS V
  202105000291 MUHAMMAD ASYROF ZAHIRUL UBAID L KELAS V
  202105000306 IKMAL MUHAMMAD KADAFI L KELAS V
  202105000307 SAHID MAULANA HIDAYAT L KELAS V
  202105000323 MUHAMMAD FADLAN FADILLAH L KELAS V
  202105000334 FAHRY MUHAMMAD HAFIDZ L KELAS V
  202105000363 MUHAMMAD ISKANDAR ROZIN JAUHARI L KELAS V
  202105000400 AKHILA` FAYEZA AHMAD L KELAS V
  202105000429 IBNU ZIDNY ILMA KURNIAWAN L KELAS V
  202105000439 PRIAJI MAULANA L KELAS V
  202105000442 MUHAMMAD AYIB MUSHOFFA L KELAS V
  202105000456 MUHAMMAD MUFTI ALI MATRUR ROZAQ L KELAS V
  202106000034 DIKRI MUHAMMAD HAPID USMAN L KELAS V
  202106000077 MUHAMMAD ABID BADRUZ ZAMAN L KELAS V