NO NO. REG # NAMA LENGKAP L/P TINGKAT KELAS Keterangan STATUS
NO NO. REG NAMA LENGKAP JK TINGKAT KELAS KETERANGAN STATUS
  202305002647 MOCHAMAD ILYAS ZAENULLAH L I'DADIYAH
  202305002650 MAIMUN L I'DADIYAH
  202306000001 AZIM AZIZ MAULANA L I'DADIYAH